Právní a daňové aktuality
Právní a daňové aktuality
Aktualizováno: 17. 11. 2020 ,

Dne 26. září 2020 nabyl účinnosti zákon, kterým byla daň z nabytí nemovitých věcí zrušena. Vláda také schválila návrh stavebního zákona a návrh změnového zákona. Cílem návrhů je zjednodušení a zkrácení přípravy staveb.

Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena

Dne 26. září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým bylo zrušeno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí tak definitivně zanikla, a to u všech převodů vlastnického práva k nemovitostem do budoucna, jakož i u převodů vlastnického práva, ke kterým došlo v minulosti, pokud lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v termínu od 31. března 2020.

Schválený návrh zákona neobsahuje žádný specifický postup, jak vracet již zaplacené daně, ani o jejich případné vracení poplatníkovi nijak nehovoří. Bude tedy nezbytné postupovat obecně jako u každého jiného daňového přeplatku dle daňového řádu.

Výše uvedený zákon obsahuje taktéž úpravu v oblasti daně z příjmů. Od 1. ledna 2021 se prodlužuje doba časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Zároveň došlo ke snížení horního limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, ze 300 000 Kč na 150 000 Kč.

Zároveň došlo ke snížení horního limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, ze 300 000 Kč na 150 000 Kč.

Nový stavební zákon

Vláda schválila návrh stavebního zákona a návrh změnového zákona. Cílem návrhů je zjednodušení a zkrácení přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, především přinést reorganizaci úřadů, integrace a digitalizace povolovacího procesu.

Zásadní změnou bude vytvoření nové soustavy státní stavební správy. Ústředním správním úřadem bude Nejvyšší stavební úřad. Vzniknou krajské stavební úřady, které budou nadřízenými správními orgány stávajících obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Specializovaný stavební úřad bude vykonávat působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb (tj. dálnic, drah, významných energetických zařízení atd.), včetně staveb souvisejících, jež by jinak byly v působnosti krajského stavebního úřadu nebo obecního stavebního úřadu. Vytvoření nové struktury státní stavební správy odstraní nedostatky v činnosti stavebních úřadů a dotčených orgánů, navíc by oddělením státní správy od samosprávy na úrovni krajů měla zmizet i hrozba systémové podjatosti, která plyne ze spojeného modelu veřejné správy.